"'Justyna Grodecka: Artistic practice (the description -from 2020- of works) / Praktyka artystyczna (opis -z 2020 r.- twórczości)"

studio/texts/events,  2020.09
finished

'Twórczość Justyny Grodeckiej charakteryzują liczne odwołania do tematów społecznych, które przeplatają się z osobistymi refleksjami. Justyna Grodecka w swoich pracach odnosi się do wątków autobiograficznych. Pozytywne wspomnienia i wyobrażenia mieszają się z negatywnymi przeżyciami, budując osobliwą atmosferę bogatych w szczegóły ruchomych i nieruchomych obrazów, form przestrzennych i dzieł audiowizualnych, w których każdy element ma znaczenie. Płótno, papier, drewno i inne materiały stają się podłożem dla zderzających się skrajności: agresji, apatii i nostalgii. W efekcie powstaje nietypowa mieszanka doświadczeń i emocji, która daje swój wyraz w niejednoznacznych pracach Grodeckiej. Odnosi się, jak mawia, do prawdziwego trójpodziału władzy jakimi są 'resentyment', 'patriarchat' i 'zabobonność'.' - Justyna Grodecka, 2020 (C)

'The art of Justyna Grodecka is characterized by numerous references to social topics, which are intertwined with personal reflections. Justyna Grodecka refers to autobiographical themes in her works. Positive memories and images are mixed with negative experiences, creating a peculiar atmosphere of richly detailed moving and static pictures, spatial forms and audiovisual works in which every element has a meaning. Canvas, paper, wood, and other materials become the ground for the colliding extremes: aggression, apathy, and nostalgia. As a result, an unusual mixture of experiences and emotions is created, which is expressed in Grodecka's ambiguous works. As she says, she refers to 'the three real branches of government, which are resentment, patriarchy and superstition'.' - Justyna Grodecka, 2020 (C) 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved